هیدروکربن

  • مشخصات محصول

  • قیمت : اعلام با تماس تلفنی
  • اشتراک گذاری

  • آنالیز مرتبط

  • مشاهده بیشتر

توضیحات

هیدروکربن ها به‌طور ساده در دانش شیمی، دسته‌ای از مواد آلی هستند که در ساختار مولکولی آن‌ها، اتم‌های عنصرهای کربن و هیدروژن شرکت دارند.

در شیمی آلی ترکیبات آلی که فقط شامل دو عنصر هیدروژن و کربن می باشند را هیدروکربن می نامند. هیدروکربنها
را به دو گروه اصلی یعنی آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می کنند.

واحد ساختار این ترکیب غیر یونی ، مولکول است، چه جامد باشد، چه مایع و چه گاز. به علت اینکه مولکول متان
بسیار متقارن است، قطبیتهای انفرادی پیوندهای کربن هیدروژن ، یکدیگر را خنثی می کنند، در نتیجه کل مولکول غیر
قطبی است.

ساده ترین عضو خانواده آلکانها و همچنین یکی از ساده ترین ترکیبهای آلی است CH متان 
یک گاز گلخانه ای است و به عنوان سوخت بکار می رود. متان ساده ترین آلکان است.

هرگاه ترکیب آلی ، حاوی پیوند سه‌گانه کربن به کربن باشد، آلکین نامیده می‌شوداستیلن با فرمول C2H2 کوچکترین عضو این خانواده می‌باشد و به همین دلیل ، آلکنها را ترکیبات استیلنی یا استیلن‌های استخلاف دار می‌گویند.

عمل پالایش با تقطیر جزء به جزء نفت خام انجام می شود .تولید هیدروکربون های پارافینی سنگین ( روغن ها یا پارافین های با وزن مولکولی زیاد ) به عنوان یک ماده فرعی به شمار می آید و به علت پایین بودن عدد اکتان هیدروکربن های C10 به بالا نمی توان از آنها به عنوان بنزین استفاده نمود ، اما در مقابل به علت طویل بودن زنجیر ه هیدروکربونی ، اهمیت زیادی در سنتز دترجنت ها دارا می باشند.