ترئونین

  • مشخصات محصول

  • قیمت : اعلام با تماس تلفنی
  • اشتراک گذاری

  • آنالیز مرتبط

  • مشاهده بیشتر

توضیحات

ترئونین جزء آلفا آمینو اسیدها با فرمول شیمیایی HO2CCH(NH2)CH(OH)CH3 می‌باشد. از خانواده آمینو اسیدهای ضروری با پیوند قطبیمی‌باشدکدون های آن عبارتند از:ACU, ACA, ACC، و ACG. ترئونین به همراه سرین و تیروزین یکی از سه اسید آمینهٔ دارای خاصیت پروتئینی در گروه الکل‌ها است.

جیره های طیور با مکمل اسید آمینه ی سنتتیک می توانند بالانس اسید آمینه را بهبود بخشند و سطوح پروتئین خام مصرفی را کاهش دهند ترئونين به عنوان سومين اسيدآمينه محدودكننده در جيره طيور (بر پايه ذرت و كنجاله سويا) بوده و مكمل سازي آن در جيره به منظور كاهش پروتئين خام جيره امكان پذير خواهد بود.