ترئونین

کیمیاگران
Share

ترئونین

ترئونین جزء آلفا آمینو اسیدها با فرمول شیمیایی HO2CCH(NH2)CH(OH)CH3 می‌باشد. از خانواده آمینو اسیدهای ضروری با پیوند قطبیمی‌باشد. کدون های آن عبارتند از:ACU, ACA, ACC، و ACG. ترئونین به همراه سرین و تیروزین یکی از سه اسید آمینهٔ دارای خاصیت پروتئینی در گروه الکل‌ها است.

جیره های طیور با مکمل اسید آمینه ی سنتتیک می توانند بالانس اسید آمینه را بهبود بخشند و سطوح پروتئین خام مصرفی را کاهش دهند ترئونين به عنوان سومين اسيدآمينه محدودكننده در جيره طيور (بر پايه ذرت و كنجاله سويا) بوده و مكمل سازي آن در جيره به منظور كاهش پروتئين خام جيره امكان پذير خواهد بود.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart