سوپر جاذب

Share

سوپرجاذب

سوپرجاذب
سوپرجاذب (Super Absorbent Polymer) که به اختصار SAP هم نامیده می شود، پلیمری آبدوست است که با شبکه سه بعدی که قابلیت جذب و نگهداری متمایز زیاد آب و محلولهای آبی را دارد حتی اگر تحت فشار باشد. به طور کلی سوپرجاذب ماده ای خشک و به طور معمول شکر مانند با توانایی جذب آب و برخی مواد محلول به میزان چندین برابر وزن خود می باشد
از دست دادن آب سوپرجاذب فقط تحت شرایط مورد اشاره ذیل صورت می گیرد:
۱. براثر اختلاف فشار اسمزی: همین پدیده باعث می شود تا ریشه بتواند آب و محلولهای موجود را به بهترین نحو از سوپرجاذب دریافت کند.
۲. تبخیر: با توجه به این که سوپرجاذب در عمق حد اقل ۱۰ تا ۵۰ سانتی متری زیر خاک به کار می رود بنابراین آب ذخیره شده درون آن دچار تبخیر نمی شود.
مزایای استفاده از سوپرجاذب
● بهینه سازی مصرف آب
● تهویه بهینه خاک
● اصلاح خاک و جلوگیری از فرسایش
● افزایش قابل توجه کمی و کیفی محصول
● افزایش تاثیر کودها و آفت کشها
● جذب حداقل رطوبت موجود در خاک
● تحریک ریشه زایی در درختان
● افزایش قوه نامیه بذر
● امکان کشت در مناطق شیبدار و غیر قابل کشت
● کاهش شیب افت رطوبت خاک پس از آبیاری اولیه
● کاهش بسیار زیاد تلفات نهالکاری
● ارتقا صفات مطلوب چمن از جمله: افزایش شدت رنگ، کا هش میزان پژمردگی، افزایش تراکم، افزایش پوشش دهی چمن

نکته:  سوپر جاذب نباید در معرض آفتاب و روی سطح خاک قرار بگیرد زیرا بر اثر تخریب نوری و گسستگی سریع زنجیرهای پلیمری خواص جذبی خود را از دست می د هد.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart