لیزین

Lysine
Share

لیزین

لیزین اولین بار توسط زیست شیمیدان آلمانی به نام فردیناند هینریش ادموند درشل در سال 1889 از پروتئین کازئین موجود در شیر جدا شد. او آن را “لیزین” نامید. در سال 1902، شیمیدان آلمانی امیل فیشر و فریتز ویگرت، ساختار شیمیایی لیزین را با سنتز آن مشخص کردند.

لیزین (نماد Lys یا K) یک α-آمینواسید است که در بیوسنتز پروتئین ها استفاده می شود که حاوی یک گروه α-آمینو (که در شرایط بیولوژیکی پروتونیزه شده و به −NH3+ تبدیل میشود)، یک گروه α-کربوکسیلیک اسید (که در شرایط بیولوژیکی پروتون از دست داده و به −COO− تبدیل میشود) و یک زنجیره جانبی لیزیل (CH2)4NH2)) می باشد و به صورت یک آمینواسید آلیفاتیک، باردار در pH فیزیولوژیک و قلیایی طبقه بندی میشود.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart